World Demo Tour 2018

Zawody B2B w ramach Wilson World Demo Tour w 2018 r.

(zwane dalej „Zawodami”)

Regulamin oficjalny

Udział w zawodach oferuje się na zasadzie B2B (Business-to-Business). Klienci indywidualni nie kwalifikują się do udziału i wygrania nagrody w zawodach.

Zakup nie jest konieczny do udziału w zawodach i wygrania nagrody. Zakup nie poprawi Twoich szans na zwycięstwo. Ażeby brać udział w zawodach należy się zarejestrować.

Sponsor: Wilson Sporting Goods Co., spółka zarejestrowana w Delaware z centralą pod adresem 1 Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, Illinois USA 60601 (zwana dalej „Sponsorem”).

 1. Kwalifikacja do udziału

Zawody są otwarte jedynie dla klubów sportowych, akademii, ośrodków, placówek oraz innych instytucji w ramach kont Wilson Sporting Goods Co., indywidualnie zwanych dalej „uczestnikiem” z siedzibą w niżej wymienionych państwach: 50 stanów USA, Dystrykt Kolumbii w USA, Kanada (z wyjątkiem Prowincji Quebek) i Meksyk (zwanych dalej „terytoriami amerykańskimi”), Zjednoczone Królestwo, Francja, Niemcy, Austria, Dania, Finlandia, Hiszpania, Polska, Słowacja, Szwajcaria (zwane dalej „terytoriami europejskimi”), Japonia, Południowa Korea i Australia (zwane „terytoriami azjatycko-pacyficznymi”) . Każde z tych terytoriów będzie dalej indywidualnie zwane „terytorium”, a terytoria zbiorczo będą zwane „terytoriami”.) Udział w zawodach oferuje się na zasadzie B2B (Business-to-Business). Klienci indywidualni nie kwalifikują się do udziału i wygrania nagrody w zawodach. Oferta jest bezprzedmiotowa na terytoriach i posiadłościach zamorskich, wspólnotach i instalacjach wojskowych USA, a także na obszarach, na których obowiązuje zakaz lub ograniczenia prawne. Do udziału w zawodach nie kwalifikuje się firma Wilson Sporting Goods Co. i wszystkie związane z nim spółki, spółki matki, spółki zależne, afiliowane i przedstawicielskie, a także wszelkie inne agencje i inne spółki zaangażowane w rozwijanie i realizację zawodów, produkcję lub dystrybucję materiałów związanych z zawodami. Zawody podlegają wszelkim odnośnym przepisom stanowionego i wykonawczego prawa federalnego, stanowego i miejscowego.

 1. Akceptacja Regulaminu oficjalnego

Uczestnictwo w zawodach lub goszczenie wydarzenia w ramach World Demo Tour oznacza, że obiekt uczestnika bezwarunkowo i w całości akceptuje i zatwierdza Regulamin oficjalny oraz decyzje Sponsora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach dotyczących zawodów. Sponsor rezerwuje sobie prawo do tego, by bez zawiadomienia w dowolnym terminie zmienić postanowienia Regulaminu oficjalnego i wszelkie tego rodzaju zmiany należy przestrzegać.

 1. Terminarz

Zawody zaczynają się 1 kwietnia 2018 r. o godz. 00:00:01 czasu CT (GMT – 6:00), a kończą 15 grudnia 2018 r. o godz. 23:59:59 czasu CT. Okres pomiędzy początkiem a końcem zawodów będzie zwany „okresem promocji”). Komputer sponsora jest urządzeniem kontrolującym upływ czasu zawodów.

 1. W jaki sposób przystąpić do zawodów

Ażeby przystąpić do zawodów obiekt uczestnika musi w okresie promocji zarejestrować się i gościć wydarzenie z cyklu Wilson World Demo Tour na obszarze z tym, że:

 1. a) podczas wydarzenia musi być obecny przedstawiciel firmy Wilson lub jej ambasador, oraz
 2. b) będzie zrealizowany punkt „Wilson Ultra® Around the World Challenge”, szczegółowo opisany poniżej.

Obiekt uczestnika można zarejestrować do goszczenia World Demo Tour Event w sieci pod adresem wdt.wilson.com w okresie jego udostępnienia. Terminy i godziny wydarzenia są ograniczone.

Wilson Ultra® Around the World Challenge

Zasady organizacyjne

Celem jest uzyskanie jak największej liczby wymiany piłek w grze pojedynczej na korcie tenisowym. Zadanie polega na tym, żeby po każdej stronie kortu były w użyciu tylko dwie rakiety typu Wilson Ultra. Po każdej wymianie piłek, rakietę należy przekazać następnemu graczowi w linii. Po przekazaniu rakiety, gracz biegnie na drugi koniec kortu i staje na końcu kolejki. Ta procedura jest kontynuowana do chwili, gdy gracz uderzy piłką w siatkę lub poza zewnętrzną linię kortu. Niewłaściwe uderzenie piłki kończy rundę. Maksymalna dopuszczalna liczba rund podczas pojedynczego wydarzenia World Demo Tour Event wynosi 5, a minimalna liczba graczy to 4 osoby Wilson Ultra® Around the World Challenge.

Zasady punktacji

Punkt w rozumieniu zawodów jest kombinacją liczby graczy oraz liczby pomyślnych wymian.

>> (liczba graczy x 4) + (liczba kolejnych uderzeń) = liczba punktów

Przykład:

>> 20 graczy z 40 kolejnymi uderzeniami = (20 x 4) + 40 = 120

Liczbę uzyskanych punktów będą obliczać oraz podawać do wiadomości przedstawiciele lub ambasador firmy Wilson. Przedstawiciele lub ambasador firmy  Wilson prześlą liczbę graczy i kolejnych uderzeń mailem do info@world-demo-tour.com. Punktacja będzie opublikowana na stronie World Demo Tour. Obiekt uczestnika bezwarunkowo i w całości zobowiązuje się zaakceptować niniejszy Regulamin oficjalny oraz decyzje ww. przedstawicieli i ambasadora.

Przedstawiciel handlowy lub ambasador firmy Wilson musi uzyskać wspólne zdjęcie grupy graczy i przesłać je mailem na adres info@world-demo-tour.com wraz z nazwą wydarzenia, jego miejscem, liczbą uczestników oraz liczbą kolejnych uderzeń. Ponadto, aby zakwalifikować się do udziału wszyscy gracze muszą zarejestrować się przez sieć na World Demo Tour Event, w którym uczestniczyli. Obiekt Uczestnika zobowiązany jest do uzyskania od osób uczestniczących w zawodach Wilson Ultra® Around the World Challenge, wszelkich prawem przewidzianych zgód na rzecz Sponsora oraz jego spółek zależnych i stowarzyszonych, dostawców, dystrybutorów, agencji promocyjnych i reklamowych, dostawców nagród, a także poszczególnych spółek matek w przedmiocie prawa do wykorzystywania i publikacji ich wizerunku jak również przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji postanowień regulaminu. W przypadku braku uzyskania takich zgód Obiekt uczestnika zobowiązany jest do pokrycia szkód wywołanych w majątku Sponsora lub  jego spółek zależnych i stowarzyszonych, dostawców, dystrybutorów, agencji promocyjnych i reklamowych, dostawców nagród, a także poszczególnych spółek matek

Uwaga: Udział w zawodach oferuje się na zasadzie B2B (Business-to-Business). Klienci indywidualni (w tym gracze, którzy uczestniczą w zawodach Wilson Ultra® Around the World  Challenge w imieniu lub na rzecz obiektu uczestnika) nie kwalifikują się do wygrania nagrody w zawodach.

Ograniczenie

Dopuszcza się udział jednej osoby na każdy obiekt uczestnika. Sponsor nie odpowiada za stratę, opóźnienie, niekompletność, wadliwość, niezrozumiałość lub niewłaściwie skierowanie punktacji podlegającej dyskwalifikacji. W razie zaistnienia sporu dot. udziału w zawodach posiadacz konta poczty elektronicznej, którym posłużono się do zapisania się do udziału w zawodach będzie uznawany za obiekt uczestnika. Od potencjalnego zwycięzcy można żądać okazania dowodu, że jest on upoważnionym posiadaczem konta. „Upoważniony posiadacz konta” jest obiektem związanym  z osobą fizyczną, której adres mailowy przypisał dostawca usług internetowych, dostawca usług w czasie rzeczywistym (online service provider) lub inny podmiot odpowiedzialny za przypisywanie adresów mailowych do domeny skojarzonej z podanym adresem.

 1. Wyłonienie zwycięzcy

Zwycięzcy będą wyłaniani na podstawie poniższej procedury.

Na końcu okresu promocji, obiekt uczestnika o najwyższej liczbie punktów na każdym z terytoriów amerykańskich, europejskich i azjatycko-pacyficznych (przedstawionych firmie Wilson przez przedstawiciela sprzedaży lub ambasadora tej firmy) będzie uznany za potencjalnego laureata (do 3 nagród – po jednej na każde terytorium).

W przypadku remisu za potencjalnego laureata nagrody będzie uważać się obiekt uczestnika z większą liczbą graczy uczestniczących w Wilson Ultra® Around the World Challenge. W przypadku tej samej liczby uczestników, Sponsor przełamie remis na podstawie wcześniejszego terminu i godziny odnośnego wydarzenia World Demo Tour Event. W przypadku braku zapisów do udziału w zawodach na danym terytorium zgodnie z niniejszymi zasadami, nie będzie przyznania nagrody za dane terytorium. Szanse wygrania zależą od liczby i kalibru zgłoszonych i zakwalifikowanych uczestników zgodnie z niniejszym Regulaminem oficjalnym. Laureaci nagrody będą podani do publicznej wiadomości na koncie twittera: @WilsonTennis dnia 20 grudnia 2018 r.

 1. Wymagania dotyczące laureata nagrody

Odbiór nagrody zależy od przestrzegania niniejszego Regulaminu oficjalnego. Od potencjalnego laureata nagrody można – w celu ubiegania się o nagrodę – wymagać podpisania i zwrotu złożonego pod przysięgą oświadczenia ws. kwalifikowania się do zawodów, odpowiedzialności i podania do publicznej wiadomości (zwanego dalej „Oświadczeniem”), które musi dotrzeć do Sponsora w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty zawiadomienia lub próby zawiadomienia. Jeżeli nie będzie możliwości skontaktowania się z potencjalnym laureatem nagrody, lub jeżeli uchyli się on od podpisania i zwrotu ww. Oświadczenia w ew. zakreślonym terminie, lub gdy nagrodę zwrócono jako przesyłkę niedoręczalną, nagroda dla potencjalnego laureata nagrody przepadnie. Sponsor rezerwuje sobie prawo, żeby w przypadku dyskwalifikacji potencjalnego laureata nagrody z dowolnego powodu, przyznać daną nagrodę innemu obiektowi uczestnika, który uzyskał kolejno najwięcej punktów także i wówczas, gdy nazwisko laureata już podano do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku 3 (słownie: trzech) prób laureat nagrody nie będzie potwierdzony, nagroda nie będzie przyznana. Akceptacja dowolnej nagrody będzie stanowić i oznaczać zgodę i zobowiązanie laureata nagrody, żeby  Sponsor bez ograniczeń terytorialnych posługiwał się jego nazwą, logo, znakiem towarowym lub obrazem obiektu laureata nagrody w związku z zawodami, w tym w Internecie bez żadnych ograniczeń i dalszych płatności lub wynagrodzeń, chyba że byłoby to zakazane prawem.

 1. Nagrody

Do 3 (słownie: trzech) nagród – po jednej na każdym terytorium. Nagrodą stanowi jedna impreza typu Wilson Demo Tour Event Party w 2019 r. (zwana dalej „imprezą”). Na imprezę będzie składać się wydarzenie goszczone przez obiekt uczestnika w miejscu,  w którym ten obiekt się znajduje. Podczas wydarzenia firma Wilson lub jej wyznaczony przedstawiciel zapewnie

 1. i) posiłki i napoje (o koszcie wg ceny detalicznej do 1.500 USD),
 2. ii) 20 (słownie: dwadzieścia) rakiet firmy Wilson do rozdania podczas imprezy przez obiekt uczestnika wg własnego uznania, oraz 30 (słownie: trzydzieści) voucherów na zakup rakiet tenisowych firmy Wilson po obniżonej cenie do rozdania wg własnego uznania przez obiekt uczestnika podczas imprezy. Przewidywana cena pojedynczej imprezy (approximate retail value – ATR) wynosi 8.580 USD, a przewidywana cena wszystkich nagród wynosi 25.740 USD. Uwaga: Klienci indywidualni (w tym gracze, którzy uczestniczą w zawodach Wilson Ultra® Around the World Challenge w imieniu lub na rzecz obiektu uczestnika) nie kwalifikują się do wygrania nagrody w zawodach.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do nagród. Żadne różnice pomiędzy przewidywaną ATR a faktyczną wartością nagrody nie będą wypłacane. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, nagrody nie obejmują podatków oraz żadnych innych pozycji, których szczegółowo nie opisano w niniejszym Regulaminie oficjalnym. Za wszystkie wydatki związane z powyższymi odpowiada laureat nagrody. Laureat może uzyskać dokument IRS 1099. Wyłącznie Sponsor może przenieść nagrodę lub dokonać jej cesji. Nie dokonuje się zmiany nagrody, wypłaty jej równoważnika w gotówce, ani odkupu nagrody. Sponsor rezerwuje sobie prawo, by w przypadku, gdy nagroda lub dowolna jej część nie może być przyznana z jakiegokolwiek powodu, zastąpić tę nagrodą inną nagrodą o takiej samej lub większej wartości. Do wyłącznych obowiązków laureata nagrody należy złożenie zeznań i zapłata wszystkich ew. odnośnych podatków, opłat, narzutów z tytułu przyjęcie lub korzystania z nagrody.

 1. Warunki ogólne

Sponsor nie odpowiada za żadne literówki w niniejszym Regulaminie oficjalnym, reklamach i promocji zawodów. Nie odpowiada on również za żadne problemy elektroniczne, sprzętowe, programistyczne i techniczne, spowodowane przez Sponsora, użytkownika lub dowolny element sprzętu bądź oprogramowania związanego z użytkowaniem lub wprowadzaniem danych. Sponsor nie odpowiada również za żadne błędy ludzkie, które mogą wystąpić w toku przetwarzania danych, wyboru laureatów nagrody, lub które mogą spowodować ograniczenie możliwości uczestnictwa obiektu uczestnika w tym procesie.

Sponsor rezerwuje sobie prawo do tego, żeby bez zawiadamiania wg własnego uznania odwołać, zawiesić lub wycofać się z zawodów, bądź zmienić niniejszy Regulamin oficjalny, lub wyłonić laureatów nagród na podstawie  wyników osiągniętych przed lub po odwołaniu, zawieszeniu, wycofaniu się z zawodów lub zmiany ich harmonogramu w przypadku, gdy wiarygodność zawodów zostanie narażona na szwank lub realizacja zawodów będzie utrudniona, przerwana bądź ich kontynuacja nie będzie możliwa zgodnie z planem, albo gdy uzna się, że przeprowadzenie zawodów jest w żaden sposób niemożliwe.

Żaden obiekt uczestnika nie będzie świadomie powodować uszczerbku lub powodować przerwania zawodów, a także powstrzymywać innych od udziału w tym procesie. Ostrzeżenie: Wszelkie próby spowodowania uszczerbku lub podważania prowadzenia zawodów zgodnie z przepisami prawa na mocy niniejszego Regulaminu oficjalnego, stanowi naruszenie prawa karnego lub cywilnego. W przypadku podjęcia tego rodzaju próby, Sponsor może zdyskwalifikować obiekt uczestnika, który podjął tego rodzaju usiłowania. Sponsor może również żądać odszkodowania w pełnej wysokości dopuszczonej prawem.

 1. Ograniczenie oraz uwolnienie od odpowiedzialności

Sponsor jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub straty poniesionej przez dowolną osobę lub w majątku w związku z dostawą oraz/lub korzystaniem z przyznanych nagród . W zakresie dopuszczonym prawem laureat odbierając nagrodę zobowiązuje się do tego, że Sponsora, jego spółki zależne i stowarzyszone, dostawców, dystrybutorów, agencje promocyjne i reklamowe, dostawców nagród, a także poszczególne spółki matki oraz każdego z członków kadry kierowniczej, pracowników i przedstawicieli Sponsora (zwanych dalej „Stronami uwolnionymi od odpowiedzialności”) uwolni i będzie chronić od odpowiedzialności cywilnej, strat i szkód poniesionych w odniesieniu do uczestnictwa obiektu uczestnika w zawodach, przyznawania nagrody, odbioru, posiadania i właściwego i niewłaściwego korzystania z nagrody, w tym wszelkich, związanych z nimi podróży.

 1. Ustawodawstwo nadrzędne. Spory.

Obiekt uczestnika wyraża zgodę na to, że:

 1. i) wszelkie spory, roszczenia i przesłanki pozwów sądowych wynikające z niniejszych zawodów lub z nimi związane, a także przyznania nagród w ich ramach z wyjątkiem sporów, roszczeń i pozwów dotyczących udostępniania zawodów i ustalania zwycięzców będą rozstrzygane indywidualnie bez uciekania się do formy pozwu,
 2. ii) wszelkie spory, roszczenia i przesłanki pozwów sądowych wynikające z niniejszych zawodów lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd rejonowy [District Court] Stanów Zjednoczonych lub właściwy sąd stanowy Stanu Illinois z siedzibą w Chicago,

iii)    wszelkie roszczenia, orzeczenia i odszkodowania będą ograniczone do faktycznych kosztów opłaconych we własnym zakresie, w tym kosztów związanych z przystąpieniem do zawodów, z wyjątkiem kosztów obsługi prawnej,

oraz

 1. iv) obiekt uczestnika w żadnym przypadku nie może uzyskać odszkodowania z niżej wymienionych tytułów, jednocześnie zrzekając się

–      wszelkich praw do żądania nawiązek i wnoszenia roszczeń o odszkodowania uboczne i następcze z wyjątkiem odszkodowań z tytułu wydatków bieżących,

–      wszelkich praw do powiększenia odszkodowań lub ich zwiększenia w inny sposób.

Niektóre systemy prawne nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za szkody uboczne lub następcze, wskutek czego powyższe postanowienia mogą nie dotyczyć danego obiektu użytkownika. Wszelkie kwestie lub pytania dotyczące struktury, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Regulaminu oficjalnego oraz praw i zobowiązań obiektu uczestnika i Sponsora, dotyczące promocji, podlegają ustawodawstwu Stanu Illinois i zgodnie z nim mają być interpretowane    z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez normy kolizyjne (czy to Stanu Illinois, czy innego systemu prawnego), powodujące stosowanie ustawodawstwa innego niż ustawodawstwo Stanu Illinois.

 1. Polityka prywatności

Informacje pobrane od obiektu uczestnika oraz jego klientów lub członków podlegają Polityce prywatności Sponsora podanej na stronie internetowej http://www.wilson.com/en-us/legal/.

 1. Lista zwycięzców

Nazwisko laureata nagrody można uzyskać w terminie 30 dni od daty zamknięcia, ale nie później niż do 15 czerwca 2019 r., przesyłając kopertę zaadresowaną zwrotnie do „Wilson’s ’2018 World Demo Tour Facility Contest” ATTN: Racquet Sports Division, 1 Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, IL 60601.

[1]Na chwile obecną uczestnicy z Polski nie są objęci udziałem w promocji

[2]Zgodnie z polskimi przepisami sponsor, który jest jednocześnie producentem nie może uwolnić się od odpowiedzialności deliktowej za produkt niebezpieczny 449 kc. in. Czyli względem osób fizycznych używających rakiety otrzymane jako nagrody ta klauzula nie będzie obowiązaywać.