SÚŤAŽ V RÁMCI WILSON WORLD DEMO TOUR 2018
(„Súťaž“)
OFICIÁLNE PRAVIDLÁ

TÁTO SÚŤAŽ JE PONÚKANÁ IBA TENISOVÝM KLUBOM, PRIČOM JEDNOTLIVCI SA DO SÚŤAŽE NEMÔŽU PRIHLÁSIŤ, ANI VYHRAŤ CENU.

NA PRIHLÁSENIE ALEBO ZÍSKANIE CENY NIE JE NUTNÝ ŽIADNY NÁKUP, NÁKUP NEZVÝŠI VAŠE ŠANCE NA VÝHRU. PRE ÚČASŤ SA MUSÍTE VOPRED ZAREGISTROVAŤ.

Sponzor: Wilson Sporting Goods Co., delawarská spoločnosť so sídlom 1 Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, Illinois USA 60601 („sponzor“).

 1. Podmienky účasti v Súťaži: 
  Súťaž je určená iba pre tenisové kluby, akadémie, centrá a zariadenia či iných inštitucionálnych klientov spoločnosti Wilson Sporting Goods Co. (každý z nich ďalej len „Súťažiaci subjekt“), ktoré sa nachádzajú v týchto krajinách: 50 štátov USA alebo District of Columbia, Kanada (okrem provincie Quebec), Mexiko („americké územie“), Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Španielsko, Švajčiarsko, Česká Republika, Slovensko („európske územie“), Slovensko, Poľsko, Japonsko, Južná Kórea a Austrália („ázijsko-tichomorské územie“) (každá jednotlivo ďalej len „územie” a spoločne „územia“ [mn. č.]). TÁTO SÚŤAŽ JE PONÚKANÁ IBA TENISOVÝM KLUBOM, PRIČOM JEDNOTLIVCI SA DO SÚŤAŽE NEMÔŽU PRIHLÁSIŤ, ANI VYHRAŤ CENU. Neplatné v zámorských územiach, spoločenstvách a vojenských zariadeniach USA a tam, kde je to zakázané alebo obmedzené zákonom. Wilson Sporting Goods Co. a akékoľvek s ňou spojené firmy, materské spoločnosti, pobočky, pridružené subjekty a sprostredkovatelia a akékoľvek agentúry ani iné spoločnosti, ktoré sú zapojené do vývoja či realizácie Súťaže alebo do výroby či distribúcie materiálov k Súťaži, sa nemôžu Súťaže zúčastniť. Súťaž podlieha všetkým príslušným federálnym, štátnym a miestnym zákonom a predpisom.
 2. Súhlas s oficiálnymi pravidlami:
  Účasťou v Súťaži a/alebo usporiadaním akcie World Demo Tour Súťažiaci subjekt úplne a bezpodmienečne súhlasí s týmito oficiálnymi pravidlami a rozhodnutiami sponzora, ktoré sú konečné a záväzné vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Súťaže, a prijíma ich. Sponzor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť tieto oficiálne pravidlá bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny sa musia dodržiavať.
 3. Termín konania:
  Súťaž začína 1. apríla 2018 o 0:00:01 hod. severoamerického centrálneho času („CT“) a končí 15. decembra 2018 o 23:59:59 CT („Súťažné obdobie“). Oficiálnym časomerným zariadením Súťaže je sponzorov počítač.

  4. Ako sa zúčastniť:

  Pre účasť v Súťaži sa Súťažiaci subjekt musí počas Súťažného obdobia zaregistrovať a usporiadať akciu Wilson World Demo Tour na územiach, pri ktorej: (a) musí byť prítomný obchodný zástupca alebo ambasádor spoločnosti Wilson a (b) sa uskutoční výzva Wilson Ultra® Around the World (podľa popisu nižšie).

Súťažiaci subjekt sa môže zaregistrovať na usporiadanie akcie World Demo Tour online na adrese: wdt.wilson.com. Termíny a časy sú obmedzené.
Výzva Wilson Ultra® Around the World:

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Cieľom je dosiahnuť čo najviac výmen na jedinom tenisovom dvorci, pričom sa využíva kurt pre dvojhru. Výzva spočíva v tom, že na každej strane dvorca sa hrá iba s dvomi raketami Wilson Ultra s tým, že po každej výmene je nutné raketu odovzdať hráčovi, ktorý stojí za ďalším hráčom v poradí. Po odovzdaní rakety hráč prebehne na protiľahlú stranu dvorca a zaradí sa na koniec rady. Tento postup trvá, pokým niektorý hráč netrafí loptičku do siete alebo mimo ihriska pre dvojhru. Pokiaľ niektorý z hráčov loptičku pokazí, daný pokus skončí. Pri jednej akcii World Demo Tour je dovolených najviac 5 pokusov. Pre výzvu Wilson Ultra® Around the World je nutná účasť aspoň 4 hráčov.

SPÔSOB BODOVANIA:
Skóre pre účely Súťaže vznikne na základe počtu hráčov a počtu platných výmen.
>> (počet hráčov × 4) + (počet po sebe idúcich úderov) = skóre
>> Príklad: 20 hráčov dosiahlo 40 po sebe idúcich úderov = (20 × 4) + 40 = 120

Skóre vypočíta a nahlási na mieste konania akcie obchodný zástupca alebo ambasádor spoločnosti Wilson. Obchodný zástupca alebo ambasádor spoločnosti Wilson zašle správu o počte hráčov a po sebe idúcich úderov emailom na adresu info@world-demo-tour.com. Skóre bude zverejnené na internetových stránkach World Demo Tour. Súťažiaci subjekt úplne a bezpodmienečne súhlasí s týmito oficiálnymi pravidlami a rozhodnutiami tohto zástupcu alebo ambasádora a prijíma ich.

Obchodný zástupca alebo ambasádor spoločnosti Wilson musí získať spoločnú fotografiu hráčskej skupiny a zaslať ju spolu s názvom akcie a miestom konania, počtom účastníkov a počtom po sebe idúcich úderov elektronickou poštou na adresu info@world-demo-tour.com. Všetci hráči, ktorí sa Súťaže zúčastnia, musia byť zaregistrovaní online na akcii World Demo Tour.

Limit: Platí limit jednej (1) prihlášky za jeden Súťažiaci subjekt. Sponzor nenesie zodpovednosť za stratené, oneskorené, neúplné, neplatné, nečitateľné či nesprávne adresované skóre, ktoré budú vylúčené z hry. V prípade sporu ohľadne akejkoľvek prihlášky sa má za to, že dotyčným Súťažiacim subjektom je oprávnený majiteľ účtu k e-mailovej adrese, ktorá bola použitá na prihlásenie. Môže sa požadovať, aby potenciálni výhercovia preukázali, že sú oprávneným majiteľom účtu. „Oprávneným majiteľom účtu“ sa rozumie subjekt spojený s fyzickou osobou, ktorej poskytovateľ prístupu k internetu, poskytovateľ online služieb či iná organizácia zodpovedná za prideľovanie e-mailových adries pridelili e-mailovú adresu pre doménu súvisiacu s predloženou adresou.

 1. Určenie víťaza: 
  Víťazi budú určení týmto postupom:
  Na konci Súťažného obdobia bude za potenciálneho výhercu ceny určený Súťažiaci subjekt s najvyšším skóre na každom z dotyčných území: na americkom, európskom a ázijsko-tichomorskom (podľa skóre odovzdaného spoločnosti Wilson obchodným zástupcom alebo ambasádorom spoločnosti Wilson) (celkom až 3 výhercovia ceny, jeden za každé územie).
  V prípade nerozhodného stavu sa potenciálnym výhercom ceny stane Súťažiaci subjekt s viac hráčmi, ktorí sa zúčastnili výzvy Wilson Ultra® Around the World. V prípade nerozhodného stavu, pokiaľ ide o počet hráčov, rozhodne o víťazovi sponzor na základe skoršieho termínu a času príslušnej akcie World Demo Tour. AK NEBUDÚ ZA DANÉ ÚZEMIE ODOVZDANÉ ŽIADNE PRIHLÁŠKY V SÚLADE S TÝMITO OFICIÁLNYMI PRAVIDLAMI, NEUDELÍ SA ZA TOTO ÚZEMIE ŽIADNA CENA. Šance na výhru závisia od počtu a skóre spôsobilých (platných) prihlášok doručených v súlade s týmito oficiálnymi pravidlami. Výhercovia cien budú vyhlásení 20. decembra 2018 prostredníctvom twitterového účtu @WilsonTennis.
 2. Požiadavky na výhercu ceny: 
  Získanie ceny je podmienené dodržaním týchto oficiálnych pravidiel. Môže sa požadovať, aby potenciálni výhercovia ceny podpísali a odovzdali prehlásenie o spôsobilosti, zodpovednosti a publicite, ktoré musí byť sponzorovi doručené do troch (3) dní od dátumu odoslania upozornenia alebo pokusu o upozornenie, aby sa mohli prihlásiť o cenu. Ak sa nebude dať potenciálny výherca ceny zastihnúť, ak nevyhotoví a nedoručí prehlásenie v prípadnej požadovanej lehote alebo sa cena vráti ako nedoručiteľná, potenciálnemu výhercovi cena prepadne. V prípade, že potenciálny výherca ceny bude z akéhokoľvek dôvodu diskvalifikovaný, vyhradzuje si sponzor právo udeliť akúkoľvek danú cenu náhradnému Súťažiacemu subjektu na základe ďalšieho najvyššieho dosiahnutého skóre, ktoré mu bolo doručené, aj keby bolo meno tohto diskvalifikovaného potenciálneho výhercu už zverejnené. Ak nebude výherca ceny potvrdený po troch (3) pokusoch, zostane cena neudelená. Prijatie akejkoľvek ceny znamená, že výherca ceny súhlasí s tým, že sponzor môže použiť meno, logo, ochrannú známku výhercu ceny a snímky zariadenia/objektov výhercu ceny v spojitosti so Súťažou, a to po celom svete vrátane internetu bez obmedzení a bez ďalšej platby či protiplnenia okrem prípadov, keď to zakazuje zákon.
 3. Ceny: 
  Až tri (3) ceny (jedna na jedno územie) – každé jednu (1) party pri akcii Wilson Demo Tour v roku 2019 („party“). Party sa bude skladať z akcie usporiadanej Súťažiacim subjektom v mieste Súťažiaceho subjektu, pri ktorej spoločnosť Wilson alebo jej zmocnenec zaistí: (i) jedlo a nápoje (v maloobchodnej cene pre spoločnosť Wilson vo výške až 1 500 USD), (ii) dvadsať (20) zákazkových, na mieru vyrobených tenisových rakiet Wilson, ktoré Súťažiaci subjekt rozdá podľa svojho uváženia počas party, a tridsať (30) poukazov na zníženú cenu na zákazkové tenisové rakety Wilson, pričom tieto poukazy rozdá Súťažiaci subjekt podľa svojho uváženia počas party. Približná maloobchodná hodnota (PMH) každej ceny: 8 580 USD. Celková PMH všetkých cien: 25 740 USD. POZNÁMKA – SPÔSOBILÍ K ZÍSKANIU CENY PRI TEJTO SÚŤAŽI NEBUDÚ JEDNOTLIVCI (VRÁTANE HRÁČOV, KTORÍ SA ZÚČASTNIA VÝZVY WILSON ULTRA® AROUND THE WORLD ZA NIEKTORÝ SÚŤAŽIACI SUBJEKT).
  Pre ceny platí toto: Nebude priznaný akýkoľvek rozdiel medzi uvedenou PMH a skutočnou hodnotou ceny. Ak tu nie je výslovne uvedené inak, ceny nezahŕňajú dane ani žiadnu inú položku, ktorá nie je výslovne popísaná v týchto oficiálnych pravidlách, pričom za všetky výdaje na čokoľvek práve spomenuté zodpovedá výhradne výherca ceny. Výhercovi ceny môže byť vydaný formulár IRS 1099. Cena sa nesmie prevádzať ani postupovať niekomu inému, okrem zo strany sponzora. Za cenu sa neuskutočnia žiadne výmeny, nebudú vyplatené peňažné ekvivalenty ani úhrady. Ak nebude z akéhokoľvek dôvodu možné udeliť niektorú cenu alebo ktorúkoľvek jej časť, vyhradzuje si sponzor právo nahradiť túto cenu inou cenou rovnakej alebo vyššej hodnoty. Vykázanie a zaplatenie všetkých prípadných príslušných daní, poplatkov a/alebo prirážok, ktoré vyplývajú z prijatia alebo používania ceny, je vo výlučnej zodpovednosti toho, kto cenu vyhral.
 4. Všeobecné podmienky: 
  Sponzor nezodpovedá za žiadne typografické chyby v týchto oficiálnych pravidlách ani pri inzerovaní a propagácii Súťaže; elektronické, hardwarové, softwarové alebo technické problémy akéhokoľvek druhu zapríčinené sponzorom, užívateľom alebo akýmkoľvek vybavením či naprogramovaním súvisiacim s prihlasovacími údajmi alebo pri nich využitým; za žiadnu ľudskú chybu, ku ktorej môže dôjsť pri spracovávaní týchto údajov alebo pri výbere výhercov cien alebo ktorá môže obmedziť spôsobilosť ktoréhokoľvek Súťažiaceho subjektu zúčastniť sa tejto Súťaže..
  Ak bude Súťaž ohrozená, prerušená, ak v nej bude zabraňované, ak nebude možné, aby prebehla tak, ako bola naplánovaná, alebo ak bude jej uskutočnenie akokoľvek znemožnené, vyhradzuje si sponzor právo podľa svojho výhradného uváženia Súťaž zrušiť, pozastaviť či odvolať alebo pozmeniť tieto oficiálne pravidlá bez predchádzajúceho upozornenia, a ak to bude možné, vybrať výhercov cien na základe výkonov, ktoré boli dosiahnuté pred takýmto zrušením, pozastavením, presunutím či odvolaním alebo po ňom.
  Každý Súťažiaci subjekt nebude vedome poškodzovať Súťaž ani nespôsobí jej prerušenie a/alebo nezabráni iným, aby sa jej zúčastnili. UPOZORNENIE: AKÝKOĽVEK POKUS O POŠKODENIE ALEBO ZMARENIE LEGITÍMNEHO PRIEBEHU SÚŤAŽE PODĽA TÝCHTO PRAVIDIEL JE PORUŠENÍM TRESTNÉHO ALEBO OBČIANSKEHO PRÁVA. AK DÔJDE K TAKÉMU POKUSU, MÔŽE SPONZOR DISKVALIFIKOVAŤ AKÝKOĽVEK SÚŤAŽIACI SUBJEKT, KTORÝ HO USKUTOČNÍ, PRIČOM SA SPONZOR MÔŽE DOMÁHAŤ NÁHRADY ŠKODY V NAJVYŠŠEJ MOŽNEJ MIERE POVOLENEJ ZO ZÁKONA.
 5. Obmedzenie zodpovednosti / zbavenie zodpovednosti:
  Sponzor výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť alebo ručenie za zranenia akejkoľvek osoby alebo stratu akéhokoľvek majetku, ktoré súvisia s odovzdaním a/alebo následným používaním udelených cien. Okrem prípadov, keď to zakazuje zákon, výherca ceny prijatím akejkoľvek ceny súhlasí, že sprostí a zbaví sponzora a jeho pobočky, pridružené subjekty, dodávateľov, distribútorov, reklamné/propagačné agentúry, dodávateľov cien a každú z ich príslušných materských spoločností a vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov každej takejto spoločnosti (spoločne len „sprostené strany“) zodpovednosti za všetky ručenia, straty či škody vzniknuté vzhľadom k účasti Súťažiaceho subjektu v Súťaži, udelenie, prijatie, držanie a/alebo použitie alebo nesprávne použitie akejkoľvek ceny vrátane všetkého cestovania, ktoré je s týmto spojené.
 6. Rozhodné právo a spory:
  Súťažiaci subjekt súhlasí s tým, že: (i) všetky spory, nároky a skutkové a právne podstaty žaloby vzniknuté z tejto Súťaže alebo akýchkoľvek udelených cien či v súvislosti s nimi, ktoré sa líšia od tých, ktoré sa týkajú administrácie Súťaže alebo určenia víťazov, budú vyriešené jednotlivo bez uplatnenia akejkoľvek formy skupinovej žaloby; (ii) všetky spory, nároky a skutkové a právne podstaty žaloby vzniknuté z tejto Súťaže alebo akýchkoľvek udelených cien či v súvislosti s nimi budú vyriešené výlučne okresným súdom Spojených štátov amerických alebo príslušným súdom štátu Illinois so sídlom v Chicagu; (iii) všetky nároky, rozsudky a výroky budú obmedzené na skutočne vzniknuté hotovostné výdaje vrátane výdajov súvisiacich s účasťou v tejto Súťaži, v žiadnom prípade však nie na palmáre; a (iv) Súťažiacemu subjektu nebude za žiadnych okolností povolené dosiahnuť priznanie náhrady škody s trestnou funkciou, vedľajšie odškodnenie a náhrady následnej škody a akejkoľvek inej náhrady škody než za skutočne vzniknuté hotovostné výdaje akýchkoľvek práv na znásobenie alebo iné navýšenie náhrady škody a Súťažiaci subjekt sa týmto vzdáva všetkých práv na hore uvedené náhrady škody. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEDOVOĽUJÚ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VEDĽAJŠIE ODŠKODNENIE ALEBO ZA NÁHRADU NÁSLEDNEJ ŠKODY, TAKŽE HORE UVEDENÉ SA NA SÚŤAŽIACI SUBJEKT NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. Všetky záležitosti a otázky týkajúce sa výkladu, platnosti, interpretácie a vynútiteľnosti týchto oficiálnych pravidiel alebo práv a povinností Súťažiaceho subjektu a sponzora v spojitosti s propagačnou akciou sa riadia zákonmi štátu Illinois a vykladajú sa v súlade s nimi, bez toho aby zavádzali akékoľvek pravidlá pre voľbu práva alebo kolíznej normy (či už sa jedná o jurisdikciu štátu Illinois, alebo akúkoľvek inú jurisdikciu), ktorá by spôsobila uplatňovanie zákonov akejkoľvek inej jurisdikcie než štátu Illinois.
 7. Zásady ochrany súkromia: 
  Informácie zhromaždené od Súťažiacich subjektov a/alebo ich členov/zákazníkov podliehajú sponzorovým zásadám ochrany súkromia http://www.wilson.com/en-us/legal/.
 8. Zoznam víťazov:
  Meno prípadného výhercu ceny je možné získať 30 dní po skončení Súťaže a najneskôr 15. júna 2019 zaslaním obálky so spiatočnou adresou na adresu: Wilson’s „2018 World Demo Tour Facility Contest“ ATTN: Racquet Sports Division, 1 Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, IL 60601.